A A A

:: Obchodní podmínky


Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu nsu.cz určují obchodní vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem, jejichž předmětem je dodávka zboží dle výběru na www.nsu.cz.


Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení nebo oznámením závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (dále jen závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího). Závazným potvrzením je obvykle míněno potvrzení objednávky e-mailem nebo její telefonické ověření a potvrzení. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.


Návrhem objednávky a uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je tedy kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním obchodní transakce upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.


Platbu je možné realizovat buď v hotovosti nejpozději při převzetí zboží, nebo bankovním převodem na účet dodavatele, případně na dobírku. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele dnem zaplacení kupní ceny. Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně na účet prodávajícího, převzetí platby v hotovosti nebo úhrada kupní ceny při převzetí dobírky.


Dodací lhůta se pohybuje dle charakteru a množství objednaného zboží od 2 dnů do 14 dnů od zaslání a potvrzení objednávky. V mimořádném případě, kdy objednané zboží ve chvíli potvrzení objednávky není skladem, bude termín a způsob dodání upřesněn individuálně při potvrzení objednávky.


Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky je možné stornovat objednávku jen v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání ve stanovené lhůtě. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka individuelně obstarat (vyrobit) nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd.


Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu nebo z důvodu, že zboží ve chvíli objednání není dlouhodobě skladem, a nebo se nebude již vyrábět nebo jde o dodávku zboží, u kterého se výrazným způsobem změnila cena či dodací podmínky. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů). Tímto není dotčen nárok kupujícího dle občanského zákoníku.


V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení od smlouvy v této lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky:


Kontaktovat dodavatele (písemně), že žádá o odstoupení od smlouvy.


Pokud již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:


- Zboží nesmí být použité!

- Zboží musí být nepoškozené!

- Zboží musí být kompletní!


Zboží zákazník odešle doporučeně a pojištěné, jelikož dodavatel neručí za jeho případnou ztrátu na cestě (doporučeně neznamená na dobírku).


Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou zákazníkovi peníze za zboží zaslané složenkou nebo převodem na jeho účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jiným okolnostem odporujícím výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.


V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebude dodavatel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady objednatele zpět.Ochrana osobních údajů:

Bezpečnost Vašich dat na internetu je pro nás velmi důležitá a věnujeme jí maximální pozornost. Veškeré informace o Vaší osobě však používáme pouze pro naši potřebu a neposkytujeme je v žádné podobě nikomu jinému. K informacím obsahujícím Vaše osobní údaje mají přístup pouze oprávněné osoby a které jsou povinny dodržovat zákonem stanovené povinnosti a postupy. Dle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací jsou tedy Vaše data související s nákupem na www.nsu.cz důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována žádným třetím osobám ani dalším subjektům.